dmitriy-bereznitskiy.jpg

Dmitriy Bereznitskiy


Projects related with Dmitriy Bereznitskiy
3 projects
Start date: 2018-01-15 End date: 2018-02-14
Foundation

CTO
Start date: 2017-10-12 End date: 2018-11-01
Basic Income Guarantee

CTO
Start date: 2017-08-28 End date: 2017-09-11
The world's first search engine for products

CTO