krassy-kalcheva.jpg

Krassy Kalcheva


Projects related with Krassy Kalcheva
2 projects
Start date: 2017-10-29 End date: 2017-12-01
Blockchain & fiat powered marketplace

Team
CFO
Start date: 2017-10-29
Blockchain & fiat powered marketplace

Team
CFO