Pavlo Ignatyev

Pavlo Ignatyev

Tracked ICOs: 1
Server-Side Developer
Pavlo Shvetsov

Pavlo Shvetsov

Tracked ICOs: 1
Blockchain Developer
Nemo Zhang

Nemo Zhang

Tracked ICOs: 1
Server-Side Developer
Vitaliy Oskalenko

Vitaliy Oskalenko

Tracked ICOs: 1
Android Developer
Vegan Qian

Vegan Qian

Tracked ICOs: 1
Front-End Developer
Petro Hrynyuk

Petro Hrynyuk

Tracked ICOs: 1
Android Developer
Jet Li

Jet Li

Tracked ICOs: 1
Front-End Developer
Bogdan Piven

Bogdan Piven

Tracked ICOs: 1
Server-Side Developer
Eduard Dryha

Eduard Dryha

Tracked ICOs: 1
Blockchain Developer
Vitaliy Korotynskyy

Vitaliy Korotynskyy

Tracked ICOs: 1
Front-End Developer
Ryan Xu

Ryan Xu

Tracked ICOs: 1
Server-side developer
Stanislav B.

Stanislav B.

Tracked ICOs: 1
Team OS Developer
Shikhar M.

Shikhar M.

Tracked ICOs: 1
Team Backend Developer
Alexander M.

Alexander M.

Tracked ICOs: 1
Team Frontend Developer
Jooseok Y.

Jooseok Y.

Tracked ICOs: 1
Team Backend Developer
Yunsu K.

Yunsu K.

Tracked ICOs: 1
Team Mobile Developer
Kirill G.

Kirill G.

Tracked ICOs: 1
Team Blockchain Developer
Manish F.

Manish F.

Tracked ICOs: 1
Team Voice Calls Developer
Vinay D.

Vinay D.

Tracked ICOs: 1
Team Backend Developer
Eric Matt Liamison

Eric Matt Liamison

Tracked ICOs: 1
COO & Blockchain Developer.
Vlad Shchelco

Vlad Shchelco

Tracked ICOs: 1
Backend developer
Lee Zhang

Lee Zhang

Tracked ICOs: 1
Technology Developer
Lwong Steven

Lwong Steven

Tracked ICOs: 1
Blockchain Developer
Peter Kotegov

Peter Kotegov

Tracked ICOs: 1
Lead Blockchain Developer
Marcello Bardus

Marcello Bardus

Tracked ICOs: 1
Blockchain Developer
Fikre Leguesse

Fikre Leguesse

Tracked ICOs: 1
Blockchain Developer
Charalambos Ioannides

Charalambos Ioannides

Tracked ICOs: 1
AI Software Developer
David Rivera

David Rivera

Tracked ICOs: 1
Advisors Front End Developer
AMRENDRA SINGH RATHORE

AMRENDRA SINGH RATHORE

Tracked ICOs: 1
Web Developer, Coder