Zhivko Nikolov

Zhivko Nikolov

Tracked ICOs: 2
BLOCKCHAIN DEVELOPER
Andrew

Andrew

Tracked ICOs: 2
Developer
Scott Donald

Scott Donald

Tracked ICOs: 2
Founder - Lead Developer
Dmitry Bauer

Dmitry Bauer

Tracked ICOs: 2
Developer, specialist in block-chain technology and crypto-currencies
Naval Bhatt

Naval Bhatt

Tracked ICOs: 2
Advisors Advisor, Solidity Developer
Lizwi Khanyile

Lizwi Khanyile

Tracked ICOs: 2
Full Stack Web Developer
Dmitriy Shevchenko

Dmitriy Shevchenko

Tracked ICOs: 2
Web Developer
Yuri Arendar

Yuri Arendar

Tracked ICOs: 2
PHP Developer
Rodion Yaremenko

Rodion Yaremenko

Tracked ICOs: 2
CTO, Web Developer
Alexander Zhadko

Alexander Zhadko

Tracked ICOs: 2
PM, Web Developer
Qijiong Jiang

Qijiong Jiang

Tracked ICOs: 2
Blockchain developer
Bogdan Leonchik

Bogdan Leonchik

Tracked ICOs: 2
Java full stack developer
Alexander Ionescu

Alexander Ionescu

Tracked ICOs: 2
Team Blockchain Developer
Anton Rusnov

Anton Rusnov

Tracked ICOs: 2
Team Integration And Security Web Developer
Zamfirescu Alexandru

Zamfirescu Alexandru

Tracked ICOs: 2
Team Lead Web Developer
Zahar Deina

Zahar Deina

Tracked ICOs: 2
Developer
Rodrigo Acosta

Rodrigo Acosta

Tracked ICOs: 2
Team Blockchain Developer
Jefferson Davis

Jefferson Davis

Tracked ICOs: 2
Main Developer
Rok Babič

Rok Babič

Tracked ICOs: 2
Viberate's core team Senior Blockchain Developer
Dmitriy Kovalev

Dmitriy Kovalev

Tracked ICOs: 2
Senior Frontend Developer
Bogdan Medvedev

Bogdan Medvedev

Tracked ICOs: 2
Project Back End Developer
Peter Slagter

Peter Slagter

Tracked ICOs: 2
Team UX Developer
Trenton Dagley

Trenton Dagley

Tracked ICOs: 2
Team Co-Founder & Blockchain Developer
Chuck Courtney

Chuck Courtney

Tracked ICOs: 2
Team Co-Founder & Lead Blockchain Developer
Priyanka Pareek

Priyanka Pareek

Tracked ICOs: 2
Team Blockchain Developer
Vignesh Iyer

Vignesh Iyer

Tracked ICOs: 2
Team Blockchain Developer
Iulian Gheorghe

Iulian Gheorghe

Tracked ICOs: 2
Team Senior SEO, Web Developer